Saturday, April 12, 2008

Päivitysmainostaulu - An updating billboard

Tämän blogin päivittäminen on lopetettu - The updating of this blog has been ended.

Blogitrilogia on lopetettu (Päivitys; myös Maisema - Landscape blogin päivittäminen on lopetettu. Joulukuusta 2006 eteen päin kaikkien näiden teemojen mukaiset kuvat löytyvät vain Flickr -sivuiltani) - The blog trilogy has been ended (Update; the updating of Maisema - Landscape blog has been ended as well. From December 2006 onwards the photos according to all themes are found only on my Flickr pages).

Friday, July 06, 2007

Tervetuloa! - Wellcome!

Tervetuloa valokuvablogiini seuraamaan taivaan tapahtumia eri vuoden- ja vuorokauden aikoina! Kuvauspaikat ovat Etelä-Suomessa yleensä Espoossa, Helsingissä ja Hämeenlinnassa.

Elokuun 2006 loppuun asti päivitysmetodini oli toinen, mutta syyskuusta 2006 lähtien pätee uusi metodi. Siitä esittelyä alla:

Tämä blogi on osa kolmen blogin (muut ovat linkeissä ensimmäisenä) trilogiaa, jossa tuon esille luonnon ja ympäristön esteteettisiä arvoja ja bioklimaattisia prosesseja. Tavoitteeni on saada blogieni lukijat ja katselijat huomaamaan tavallistenkin luonnonilmiöiden esteettisiä piirteitä ja niiden keskinäisiä vuorovaikutussuhteita. Blogeihini tulee tarttumaan myös ilmastonmuutokseen liittyviä poikkeuksellisia olosuhteita, joiden esilletuonti on tärkeää.

Luovan sielun ja maisema-arkkitehdin näkökulma tarkoittaa näiden seikkojen visualisoimista taiteellisesti, mutta samalla taltioiden tieteellisen tarkasti ja kattavasti sen, miltä kukin tilanne näytti ko. hetkellä; yhtäältä vaatimatonkin voi olla erittäin kaunista ja toisaalta poikkeuksellinen / näyttävä ilmiö voi olla paljon enemmän kuin mitä "pinta" antaa ymmärtää.

Pyrin asioiden kansanomaiseen esilletuontiin, mutta osa informaation kunnollisesta ymmärtämisestä vaatii ensin perehtymistä meteorologian ym. luonnonilmiöiden perusasioihin. Joka tapauksessa blogini tarjoavat jokaiselle jotain; niin taiteilija, tiedemies kuin ns. tavallinen kaduntallaaja on nyt kutsuttu mukaan näkemään ja kokemaan eräänlaisten ympäristöjen luontoa eri tarpeiden mukaan hauskan visuaalisesta syvällisen analyyttiseen. Oma asenteeni; vieraalla planeetalla tutkimusta tekevä lapsenmielinen hullu professori ;)

Kukin kuva on laitettu kronologisesti paikalleen siten, että kunkin merkinnän aika vastaa kellontarkasti kuvanottohetkeä. Kuvien ottamisessa olen noudattanut kahta tapaa vaihtelevasti; suunnitelmallisessa tavassa olen ennakoinut eri seikkojen avulla tulevan ilmiön olemusta kuvausta varten ja intuitiivisessa tavassa olen vapaasti ja avoimesti kuvannut sen, mikä on tullut vastaani sattumalta. Suunnitelmallisuutta tukevat yleensä sääennusteet (sekä omat päätelmät että kaikki muut viralliset ennusteet), tilanteiden tietäminen tiettyinä vuodenaikojen / vuorokaudenaikojen hetkinä luonnonkierrossa ja päätökset kuvata jonkin teeman mukaan. Intuitiivinen tapa saa voimaa siitä, jos oivaltaa eri olosuhteiden eroja. Eli on tuntumaa suunnata havainnointia, vaikkei heti tietäisikään mitä kuvattavaa löytyisi.

Seuraavaksi kerron tämän blogin uuden päivitysmetodin sisällöstä:

Lämpötila: Kertoo ko. päivän alimman ja ylimmän lämpötilan Helsingin Puistolan sääasemalta.

Sademäärä: Kertoo ko. päivän sademäärän Helsingin Puistolan sääasemalta. Asema ei kerro kaikkea koko seudun tai tarkastelualueen sateista etenkin kesäaikana, jolloin sateissa on suurta paikallista vaihtelua. Tarpeen mukaan sateista kerrotaan lisää.

Pilvilajit: Kertoo kuvauspaikan, kuvassa nähtävät pilvilajit, ko. ilmamassa- / säätilannetyypin jossa pilvet esiintyivät ja pilvien kuvaussuunnan, kulkusuunnan & -nopeuden. Kulkusuunta mainitaan ilmansuuntina. Mainintoja on myös ilmamassojen ominaisuuksista.

Säätilanne (Suomi): Kertoo kuvan tilanteessa ja vähän ennen sitä olleista säätilanteista Suomen ja sen lähiympäristön mittakaavassa. Säätilanteiden kuvailut sisältävät termistöä ja asioita, joita voi käydä tarkistamassa sääkartoilta kunkin merkinnän Wetter3 -sivujen linkeistä.

Säätilanne (kuva): Kertoo kuvan tilanteessa ja vähän ennen sitä olleista säätilanteista kuvassa olevan pilvitilanteen mittakaavassa ja analysoi kuvassa olevaa / olevia pilvilajeja. Säätilanteiden kuvailut sisältävät termistöä ja asioita, joita voi käydä tarkistamassa sääkartoilta kunkin merkinnän Wetter3 -sivujen linkeistä.

Huomioita: Kertoo ko. päivän säätilanteesta yleistä, mitä ei muissa kohdissa vielä oltu mainittu. Tarkentaa jo mainittuja tietoja tai lisää joitakin oleellisia / poikkeuksellisia havaintoja. Kertoo yleistä myös väliin jääneiden päivien säästä / jatkossa tapahtuneesta säästä.

Jos ko. päivä sisältää useita kuvia, niin silloin vain alin kuva sisältää nämä kaikki kappaleet. Muissa saman päivän kuvissa on vain tilanteen vaatimat tiedot.

Jokainen merkintä sisältää lopussa linkkejä, jotka laajentavat kuvan ja tekstien tarjoamaa tietoa ja osoittavat laajassa mitassa ko. ilmiön kuuluvan osaksi erilaisia vuorovaikutussuhteita. Linkit tarjoavat erinomaisen kentän muidenkin luonnon piirteiden tutkimiseen eikä vain ko. ilmiön.

Seuraavassa linkeistä: Laitan jokaiseen merkintään säätilastolinkin. Se näyttää Helsingin Puistolan säätietoja. Lämpötilatiedot viittaavat näissä blogeissa yleensä ko. tilastoon. Wetter3 palvelun sääkartat (linkit niihin) kuvaavat säätilanteita Euroopan mittakaavassa ja Gaisma -sivustolta olen poiminut auringon nousu- ja laskuajat Helsingissä. Siinä on havainnollinen kuva myös hämärän ja pimeän ajankohdista kaikkina vuodenaikoina. Jokaisen merkinnän lopussa on myös linkki Flickr -sivuillani oleviin ko. blogin kuukausittaisiin kuvasarjoihin. Kuvat ovat kuvasarjoissa samassa aikajärjestyksessä kuin ko. blogissa. Linkit kuviin ovat kahtena versiona. Flickr -kuvien tarkoitus on olla päivitettynä nykyhetkeen (lähes) ja olla siten tässä tilanteessa maistiaisia ja pelkkiä kuvaelämyksiä ilman tässä blogissa olevaa tietoa.

Lopuksi kerron tarkemmin noiden Wetter3 -palvelun Euroopan sääkartoista.

Wetter3 A. linkki; käyttökelpoisimmat (kansantajuisimmat) sääkartat ovat mm.:

Niederschlagsstärke, u. -form, Bodendrück, jossa nähdään samalla kartalla meren pinnan tasoon redusoitu ilmanpaine (tai pintapaine), sateen voimakkuus ja sateen olomuoto. Kartasta nähdään siten hyvin mm. rintamiin liittyvien sateiden sijainnit, ilmamassojen sijainnit ja tuuliolosuhteet. Kartta 10 m Wind kertoisi tuuliolosuhteista nuolien avulla, mutta kannattaa mieluummin opetella lukemaan tuulen suunnat ja voimakkuudet suoraan ilmanpainekäyristä, sillä ne kertovat samat asiat paljon selkeämmin, tarkemmin ja yksinkertaisemmin kartan jokaisella pisteellä. Ilmanpainekäyrien muodostamasta painekentästä voidaan lukea myös eri ilmamassojen liikkeitä ja ominaisuuksia etenkin, kun sitä verrataan toiseen hyvään karttaan; 2 m Temperatur. Siinä nähdään ilman lämpötila kahden metrin korkeudessa jokaisella kartan pisteellä värikenttinä. Värikentin esitetyt lämpötilat auttavat eri ilmamassojen liikkeiden ja ominaisuuksien havainnointia. Niederschlagsumme -kartta kertoo sademäärän kuuden tunnin jaksoissa. Kaikkia näitä karttoja voidaan tarkastella kuuden tunnin välein myös animaatioina, mikä avartaa informaatiota edelleen; liike havainnollistaa muutosta monin tavoin ja paljastaa lisää ominaisuuksia.

Wetter3 B. -linkki:

Tässä on perinteisempi sääkartta myös kuuden tunnin jaksoilla, jossa meren pinnan tasoon redusoitujen ilmanpainekäyrien lisäksi on merkitty säärintamat. Merkittyjen rintamien avulla eri ilmamassojen sijainnit tarkentuvat vielä lisää em. karttoihin nähden. Kartassa nähdään myös eri sääasemien toteutuneita havaintoja, mutta niiden lukeminen kartasta ei ole kovin havainnollista esim. verrattuna Wetter3 A. -linkin 2 m Temperatur -kartan informaatioon.

Tämä merkintä pysyy ylimpänä blogin esittelytekstinä.Wellcome to my photo blog to observe happenings in the sky during different seasons and times of day! The photoshooting scenes are in southern Finland usually at Espoo, Helsinki and Hämeenlinna. Up to the end of August 2006 i had an other updating method, but from September 2006 onwards there's a new method holding true. There's presentation about that below:

This blog is a part of the trilogy of three blogs (the others are in the links the first), where i bring foward esthetic values and bioclimatic processes of nature and environment. My aim is to get the readers and watchers of my blogs to notice esthetic appearances of also ordinary natural phenomenons and interactive relationships between them. There will be grabbing also unusual circumstances into my blogs as associated with the climate change. Bringing them up is important.

The view of a creative soul and a landscape architect means visualization of these matters in an artistic way, but at the same time capturing scientifically precisely and comprehensively how every moment appeared at the time in question; in one hand modest as well can be very beautifull and on the other hand an unusual / showy phenomenon can be much more than "meets the eye".

I aim to bring out matters in a vernacular way, but a part of understanding matters properly requires getting to know basic matters of meteorology and other natural phenomenons first. In any case my blogs will offer something to everybody; both a scientist, an artist and a so called ordinary man is now invited along to see and experience nature of one kinds of environments according to different needs from funnily visual to deeply analytical. My own attitude; on an unknown planet a childlike mad professor making a research and a creative work ;)

Every picture is put chronologically in place in the way that timestamp of every post marks precisely the shooting times of the photos. In the photographing i have followed two methods variably; in the systematical method i have foreseen the appearance of the coming phenomenon for the photographing with the help of different matters. In the intuitive method i have freely and openly photographed what have come in my way by chance. The systematical method is sustained usually by the weather forecasts (both my own conclusions and every other official forecasts), knowing of the certain moments at different times of seasons and days in the cycle of nature and decisions to photograph according to a some theme. The intuitive method gets power from the fact, if one realizes differences between different circumstances. In other words one has a touch to channel observation, despite one doesn't have a glue what there would be to be photographed.

Next i'll tell you about the substance of the new updating method concerning this blog:

Temperature: Tells the minimum and maximum temperature of the day in question at the weather station of Puistola district in Helsinki (Finland).

Precipitation: Tells the amount of precipitation of the day in question at the weather station of Puistola district in Helsinki (Finland). The station won't tell all about the rains in the region / observed area especially during summer, when there are big local differences in precipitation. There will be more about the rains when needed.

Cloud Types: Tells the photoshooting place, about the cloud types in the picture, the air mass / weather condition type in question where the clouds appeared and the photoshoot direction, moving direction & speed of the clouds. The moving direction is mentioned as cardinal points. There are mentions about the properties of air masses as well.

Weather condition (Finland): Tells about the weather conditions in the situation of the picture and a bit before that in the scale of Finland and its nearby areas. Illustrations of the weather conditions include terms and matters, which one can check out from the weather maps in the links of Wetter3 pages on every post.

Weather condition (the picture): Tells about the weather conditions in the situation of the picture and a bit before that in the scale of the cloud situation in the picture and analyzes the cloud type / types in the photo. Illustrations of the weather conditions include terms and matters, which one can check out from the weather maps in the links of Wetter3 pages on every post.


Notes: Tells generally about the weather at the day in question, which wasn't told yet in the other entrys. Defines allready told matters or adds some cruicial / unusual observations. Tells generally about the weather of days left between as well / the weather happened afterwards.

If the day in question includes several photos, therefore only the lowest photo includes all of these paragraphs. In the other photos of the same day there are only the information required by the situation.

Every post includes links at the end, which are widening the information offered by the photos and texts and pointing out in a wide scale the phenomenon in question to be a part of different interactive relationships. The links offer an excellent field to examine other appearances of nature as well and not just the phenomenon in question.

Next about the links: I place a weather chart link on every post. It shows the weather details in the district of Puistola in Helsinki. Information of the air temperature in these blogs refers usually to that chart. In the weather chart: sade = precipitation in mm, lumi = depth of snowcover in cm and maa = soil temperature in the depth of 10cm. The weather maps (the links to them) of Wetter3 service are visualizing weather conditions in the scale of Europe and from the Gaisma pages i have picked up the sunrise and sunset times at Helsinki. In there there's also an illustrative picture about the times of dawn, dusk and darkness during all seasons. At the end of every post there are also a link to my Flickr pages, where the monthly photo sets of the blog in question are. The pictures in the photo sets are in the same time order as they are in the blog in question. The links to the photos are in two versions. The purpose of the Flickr pictures is to be updated to the present time (allmost) and therefore in this situation to be as tasters and plain picture experiences without the matters of this blog.

To the end i'll tell you here also about those Wetter3 - service weathermaps of Europe.

Wetter3 A. link; the most usefull (popular) weathermaps are for example:

Niederschlagsstärke, u. -form, Bodendrück: where we see on the same map the air pressure reduced to the sea level (or the surface pressure), the intensity of precipitation and the form of precipitation. Therefore from the map there is easily observed locations of the precipitation areas associated with the weather fronts, the locations of different air masses and wind conditions. The map 10 m Wind would tell the wind conditions with arrows, but it is preferably endorsed to learn reading the directions and strengths of the wind straight from the isobar lines, because they tell the same facts much more clearer, accurately and simple on every spot of the map. From the isobars which make the pressure field it can be read also movements and properties of different air masses especially, when it's compared with another great map; 2 m Temperatur. In there the air temperature is seen in the height of 2 metres on every spot of the map as coloured fields. The temperatures defined with the colour fields help to observe movements and properties of different air masses. Niederschlagsumme map shows the amount of precipitation in six hour intervals. All these maps can be observed in six hour intervals also as animations, which widens the information further; movement illustrates the change in many ways and reveals more properties.

Wetter3 B. link:

In here there is a more traditional weather map also with the six hour intervals, where in addition to the sea level reduced pressure isobars are marked weather fronts. With the help of the marked fronts locations of different air masses become more accurate as compared to the mentioned maps. In the map we see also materialized observations of different weather stations, but reading of them from the map isn't so illustrative for example when compared to the information on the Wetter3 A. link map 2 m Temperatur.

For the people unfamiliar with Finland and who are living outside of Finland there are links on the side about Finland and the areas, which are and will be constantly appearing in this blog. The link Virtual Finland gives you further links to the homepages of Helsinki and Hämeenlinna cities.

This post will be the upmost as an introduction of this blog.

Sunday, September 24, 2006

Hitaan ja kuivan kylmän rintaman edellä - In the foreside of a slow and dry cold frontPilvilajit - Cloud Types: Myöhemmin iltapäivällä pilvisyys oli edelleen samanlaista kylmän rintaman hitaan etenemisen ja pilvivyöhykkeen leveyden takia. Kuvan alareunassa oli tummina läikkinä (ylemmät pilvet varjostivat) kumpupilviä, jotka liikkuivat ilmamassassa lännestä itään. Ilmamassa ei ollut vielä vaihtunut viileämpään polaari-ilmamassaan. Kuva on otettu Hämeenlinnassa etelä-lounaistaivaalle - Later in the afternoon the cloudyness was further a same kind due to the slow proceeding of the cold front and the width of the cloud zone. In the lower edge of the photo there were cumulus clouds as dark patches (the upper clouds created a shadow), which moved from the west ot the east in the air mass. The air mass wasn't yet changed into the colder polaric air mass. The photo is taken in Hämeenlinna towards south-southwestern sky.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2


Pilvilajit - Cloud Types: Tämä kylmän rintaman etureunassa ollut pilvivyöhyke sisälsi ajoittain ja paikoin myös hahtuvapilviä. Kuvassa nähdään yksi tällainen raita kuvattuna Hämeenlinnassa kohti itätaivasta. Pilvimassan osat liikkuivat kohtalaisesti länsiluoteesta itäkaakkoon, mutta pilvimassa kokonaisuutena eteni hyvin hitaasti etelään - This zone of clouds in the foreside of the cold front included occasionally and locally also altocumulus clouds. In the picture we see one this kind of stripe photographed in Hämeenlinna towards eastern sky. Parts of the cloud mass moved moderately from the west-northwest to the east-southeast, but the cloud mass as a whole proceeded very slowly to the south.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2


Lämpötila - Temperature: min +11,7 C max +19,2 C


Sademäärä - Precipitation: -

Pilvilajit - Cloud Types: Edellisen kuvan jälkeen 21. päivän illan ja 22. päivän aamun välisenä aikana lämmin rintama toi runsasta pilvisyyttä (untuva- ja verhopilvien kautta kumpukerros- ja hahtuvapilviin. Ajoittain myös sumupilviä). Muutoin oli selkeää tai lähes selkeää (vähän untuva-, hahtuva- ja sumupilviä) hyvin lämpimässä ja kosteassa keskileveysasteiden ilmamassassa. Kuvassa oli pohjoisesta lähestyneen kylmän rintaman untuva- ja harsopilviä rintaman suuntaisina raitoina. Kuva on otettu Hämeenlinnassa kohti etelätaivasta - After the previous photo during the time between 21st day's evening and 22nd day's morning a warm front brought dense cloudyness (via cirrus and altostratus clouds to strato- and altocumulus clouds. Occasionally stratus clouds as well). Otherwise it was clear or allmost clear (little of cirrus, altocumulus and stratus clouds) in a very warm and humid middle latitude air mass. In the photo there was cirrus and cirrostratus clouds of a cold front approached from the north as stripes along the direction of the front. The photo is taken in Hämeenlinna towards southern sky.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

Wednesday, September 20, 2006

Ajankohtaan nähden lämpimän polaari-ilmamassan saapuminen - The arrival of an unseasonally warm polaric air massPilvilajit - Cloud Types: Illalla kumpupilvet muuttuivat vähäisiksi kumpukerrospilviksi ja samalla lännestä alkoi tulla vähän hahtuvapilvilauttoja. Tämä näkyy Espoon Tapiolassa luoteistaivaalle otetussa kuvassa hyvin (kumpukerrospilvijäänne on oikealla). Syksy oli edennyt kosmologisessa mielessä niin, että iltaruskon ajankohta oli näin ennen klo. seitsemää - During the evening cumulus clouds formed into minor stratocumulus clouds and at the same time there came layers of altocumulus clouds from the west a little. This shows well in the picure taken at the Tapiola district in Espoo towards northwestern sky (the remain of the stratocumulus cloud is on the right). Autumn had been proceeded in the cosmological sense in such a way, that the time of the sunset colours was in this way before 7 PM.


Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2


Pilvilajit - Cloud Types: Heti kylmän rintaman jälkipuolella saapui länsiluoteesta kumpupilviä tyypilliseen polaari-ilmamassan tapaan. Melko voimakkaassa tuulessa pilvet liikkuivat nopeasti lännestä itään. Kuva on otettu samasta kohdasta kuin edellinen kuva, mutta kohti pohjoistaivasta. Ilmamassa kylmentyi vain vähän; viime yö oli erittäin lämmin runsaan pilvisyyden ja voimakkaiden tuulten auttamana - Immediately in the afterside of the cold front there came cumulus clouds from the west - northwest in a typical way of a polaric air mass. In a rather strong wind the clouds moved fast from the west to the east. The photo is taken from the same spot as the previous photo, but towards northern sky. The air mass got colder just a bit; the last night was very warm as helped by a plentyfull cloudyness and strong winds.


Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2


Lämpötila - Temperature: min +11,5 C max +17,5 C

Sademäärä - Precipitation: 1,9 mm

Pilvilajit - Cloud Types: Yön ja aamun aikana Etelä-Suomen yli itään liikkuneen kylmän rintaman takaosan untuva- ja harsopilviä rintaman suuntaisina raitoina. Yöllä satoi ajoittain. Kuva on otettu Espoon Tapiolassa itätaivaalle. Pilvivyöhyke etääntyi melko nopeasti itään. Ilmamassa kuivui rintaman ylityksen jälkeen niin, että taivaan sinisyys oli voimakkaampaa kuin ennen rintamaa - Cirrus and cirrostratus clouds as stripes along the frontal direction in the back side of a cold front, which crossed southern Finland during the night and morning. It rained occasionally at night. The photo is taken in the district of Tapiola in Espoo towards eastern sky. The cloud zone retreated rather fast to the east. The air mass dried up after the front in such a way, that the blueness of the sky was stronger than before the front.


Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

Tuesday, September 19, 2006

Vähitellen voimistuvassa leudossa tuulessa - In a cradually strengthening mild windPilvilajit - Cloud Types: Ko. päivän aikana pilvisyys oli ajoittain vähäistä, kuten kuvassa. Siinä oli palleropilviä pienten sumupilvien kanssa (kuvan alareunassa) kuvattuna Espoon Tapiolassa lounaistaivaalle. Pilvien liike oli edelleen sama kuin edellisessä kuvassa. Tässä vaiheessa itse sola oli saapumassa kohdalle, mutta se oli sulautumassa lännestä lähestyneeseen kylmään rintamaan; se heikkeni, jonka takia pilvisyys väheni tilapäisesti - During the day in question cloudyness was occasionally minor like in the photo. In it there were cirrocumulus clouds with small stratus clouds (on the lower edge of the photo) photographed in the district of Tapiola in Espoo towards southwestern sky. The movement of the clouds were further the same as in the previous photo. At this phase the through itself was arriving to the scene, but it was fusing into the cold front approahed from the west; it got weaker, which caused the cloudyness to decrease temporarily.


Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2


Lämpötila - Temperature: min +5,1 C max +16,1 C

Sademäärä - Precipitation: 0,0 mm

Pilvilajit - Cloud Types: Ylempänä heikkoja sadepilviä ja siitä muodostunutta hahtuva- ja verhopilveä. Pilvet liikkuivat kohtalaisesti lännestä itään. Alempana (kuvassa alavasemmalla) oli nopeahkosti lähes samaan suuntaan liikkuneita sumupilvilauttoja. Länsi - lounaistuulet olivat voimistumassa päivän aikana ja ko. matalapaineen solan pilvistä tuli puolen päivän jälkeen ajoittain heikkoa sadetta. Kuva on otettu Espoon Tapiolassa koillistaivaalle - On the upper level weak nimbostratus clouds and altocumulus plus altostratus clouds formed from that. The clouds moved moderately from the west to the east. On the lower level (in the lower left corner of the photo) layers of stratus clouds moved rather fast allmost to the same direction. Westerly - southwesterly winds were picking up during the day and since noon there came occasional light rain from the clouds of the through in question. The photo is taken towards northeastern sky at Tapiola district in Espoo.


Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

Monday, September 18, 2006

Seesteistä leutoutta - A calm mildnessPilvilajit - Cloud Types: Lännestä lähestynyttä kylmää rintamaa edeltävän matalapaineen solan etummaisia untuva- ja harsopilviä kuvattuna Espoon Tapiolassa lounaistaivaalle. Pilvet liikkuivat hitaasti kohti kuvaajaa. Pilviin ei muodostunut kunnollista iltaruskoa, koska pilvisyys runsastui auringon laskun suunnasta. Tuulet olivat heikkoja - In the foreside of a cold front there approached from the west cirrus and cirrostratus clouds of a through as photographed in the district of Tapiola in Espoo towards southwestern sky. The clouds moved slowly towards the photographer. There didn't appear proper sunset colours on the clouds, because the cloudyness got thicker from the direction of the sunset. Winds were weak.


Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2


Lämpötila - Temperature: min +2,5 C max +17,0 C


Sademäärä - Precipitation: -

Pilvilajit - Cloud Types: Yksittäinen lautta hahtuvapilviä kuvattuna Espoon Tapiolassa lähes keskelle taivasta. Pilvet liikkuivat hitaasti lounaasta koilliseen. Hahtuvapilvet liittyivät edelleen kostean ja lämpimän ilmamassan asteittaiseen saapumiseen lounaasta; etenkin sisämaassa oli aamulla paikoin sumua, mutta myös hallaa - A single layer of altocumulus clouds photographed in the district of Tapiola in Espoo allmost towards the zenith of the sky. The clouds moved slowly from the southwest to the northeast. The altocumulus clouds were further associated with the cradual arriving of a humid and warm air mass to the area from the southwest; especially in inland areas there was locally fog in the morning, but also ground frost.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

Sunday, September 17, 2006

Hitaasti lämpenevässä ilmamassassa - In a slowly warming air massPilvilajit - Cloud Types: Vähäinen määrä untuvapilviä kuvattuna Espoon Tapiolassa koillistaivaalle. Pilvet liikkuivat hitaasti itään. Nyt auringon säteily oli jaksanut haihduttaa edellisen kuvan kumpukerrospilvet Etelä-Suomesta. Alkupäivän sumut ja pilvet olivat ajankohdan tyypillisiä merkkejä lämpimän ja kostean ilman hitaasta virtaamisesta alueelle korkeapaineen aikana - A small amount of cirrus clouds photographed in the district of Tapiola in Espoo towards northeastern sky. The clouds moved slowly to the east. Now the sun radiation had been able to evaporate the stratocumulus clouds of the previous photo away from southern Finland. The fogs and the clouds of the early day were typical this season's signs of a warm air mass slowly flowing to the area during a high pressure.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2


Pilvilajit - Cloud Types: Sumupilvistä kumpukerrospilviksi kehittynyttä ohutta pilvilauttaa kuvattuna samaan suuntaa samasta paikasta kuin edellinen kuva. Pilvet olivat hitaassa liikkeessä lännestä itään. Kumpukerrospilvet hälvenivät kokonaan iltapäiväksi, koska auringolla oli vielä sen verran kesäistä säteilyvoimaa. Sisämaassa kumpukerrospilvien tilalle jäi iltapäiväksi vähäisiä määriä kumpupilviä - A thin layer of stratocumulus clouds formed from the stratus clouds photographed to the same direction from the same spot as the previous photo. The clouds were on a slow move from the west to the east. The stratocumulus clouds disappeared completely until the afternoon, because the sun had yet so much summery radiation power. In inland areas there remained minor amounts of cumulus clouds for the afternoon replacing the stratocumulus clouds.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2


Lämpötila - Temperature: min +0,3 C max +16,3 C

Sademäärä - Precipitation: -

Pilvilajit - Cloud Types: Vähän rakoileva tasainen sumupilvikerros sumusta muodostuneena sumun juuri hälvettyä. Pilvimassa oli hitaassa liikkeessä itään. Kuva on otettu Hämeenlinnassa lounaistaivaalle. Sumua oli sen verran vähän ja paikallisesti lähes tyynessä säässä, että yöllä oli edelleen hallaa (kuten edellisenäkin yönä) etenkin eteläisen Suomen sisämaassa - A little broken layer of even stratus clouds formed out of fog as the fog has just been cleared. The cloud mass was in a slow move to the east. The photo is taken in Hämeenlinna towards southwestern sky. There appeared fog so little and locally in an allmost calm weather, that there was further ground frost at night (like during the previous night as well) especially in inland areas of southern Finland.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

Thursday, September 14, 2006

Kuivan kylmän rintaman ylityksen vaiheita - Phases of a dry cold front crossingPilvilajit - Cloud Types: Kylmän rintaman jälkeen selkeäksi muuttuneen sään vallitessa kylmään polaari-ilmamassaan liittyneen kumpukerrospilvimassan etureunaa. Liike nopeahkosti pohjoisesta etelään. Kaikonneen udun takia taivaan sinisyys näkyi taas vahvana. Kuva on otettu Helsingin Siltamäessä koillistaivaalle - After the cold front as the weather was turned clear a leading edge of the stratocumulus cloud mass associating with the cold polaric air mass. The movement rather fast from the north to the south. Due to the disappeared haze the blueness of the sky was appearing strongly again. The photo is taken in the district of Siltamäki in Helsinki towards northeastern sky.

Säätilanne (Suomi) - Weather Condition (Finland): Suunnilleen sama kuin edellisessä kuvassa, mutta nyt ko. kylmä rintama oli parisen tuntia sitten edennyt Suomen eteläpuolelle ja kylmä ilmamassa saavuttanut tämänkin paikan - Approximately the same as in the previous photo, but now the cold front in question had been proceeded to the southern side of Finland couple of hours ago and this place as well had been reached by the cold air mass.

Säätilanne (kuva) - Weather Condition (picture): Kuvan ottamisen aikana eteläisellä taivaanrannalla näkyi vielä kylmään rintamaan liittynyttä untuvapilvikilpeä. Nopea selkeneminen ja uudestaan pilvistynyt sää oli tyypillistä tilanteelle. Tyypillistä oli myös se, että rintaman kohdalla oli lähes tyyntä ja sen jälkeen ilmamassan pilvien saapuessa tuuli voimistui nopeasti - At the time of the photoshoot there was yet the belt of cirrus clouds associating with the cold front to be seen in the southern horizon. The fast clearing up and clouds refilled the sky was typical to the situation. Typical was also the fact, that at the place of the front it was allmost calm and after that as the clouds of the air mass arrived winds picked up fast.

Huomioita - Notes: Navakaksi voimistunut pohjois - koillistuuli ja uudestaan pilvistynyt sää pitivät seuraavana yönä hallan vielä poissa varsin kylmästä ilmamassasta huolimatta - The northerly - northeasterly wind strengthened into fresh and the reappeared clouds kept ground frost yet away during the following night despite the rather cold air mass.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2


Lämpötila - Temperature: min +9,3 C max +22,3 C

Sademäärä - Precipitation: -

Pilvilajit - Cloud Types: Harso-, verho- ja hahtuvapilviä pohjoisesta lähestyvään kylmään rintamaan liittyen. Pilvimassa oli järjestynyt näyttäviksi raidoiksi ko. rintaman suuntaisesti. Yksittäiset pilvimassan osat liikkuivat nopeahkosti itään - kaakkoon, mutta pilvimassa eteni kokonaisuudessaan hitaasti etelään. Utu samensi jonkin verran pilvien näkymistä. Kuva on otettu Espoon Tapiolassa kaakkoistaivaalle - Cirrostratus, altostratus and altocumulus clouds associating with a cold front approaching from the north. The cloud mass was assembled into showy stripes along the direction of the front. Single parts of the cloud mass were moving rather fast to the east - southeast, but the cloud mass as a whole proceeded slowly to the south. Haze blurred the appearing of the clouds somewhat. The photo is taken in the distric of Tapiola in Espoo towards southeastern sky.

Säätilanne (Suomi) - Weather Condition (Finland): Kollisessa olleen voimakkaan matalapaineen ja luoteesta vahvistuneen korkeapaineen yhteisvaikutuksesta etelään eteni aikaisempaa huomattavasti kylmempää ilmaa pohjoisesta. Ko. päivän aikana kylmän ilmamassan etureunassa eteni ns. kuiva kylmä rintama, koska siitä ei tullut sadetta tai tuli hyvin vähän - With the simultanious effect by a strong low pressure in the northeast and a high pressure strengthening from the northwest there proceeded much colder air than before from the north. During the day in question in the leading edge of the cold air mass there proceeded a so called dry cold front, because it didn't give rain or it gave very little.

Säätilanne (kuva) - Weather Condition (the picture): Kylmän rintaman hyvin hitaan etenemisen vuoksi pilvimassa jäi elämään vaihtelevasti Etelä-Suomen päälle. Havaintopaikka säilyi iltapäivään asti rintaman lämpimämmällä puolella, jonka tunnisti ilmamassan udusta (ja korkeasta lämpötilasta). Rintaman jälkipuolella utu hävisi ja pilvimassan jyrkkä takareuna alkoi lähestymään pohjoisesta - Due to the very slow proceeding of the cold front the cloud mass stayed over southern Finland to evolve variably. The observation post remained in the warmer side of the front up to the afternoon, which was identified by the haze of the air mass (and the high temperature). In the afterside of the front haze disappeared and the sharp back edge of the cloud mass started to approach from the north.

Huomioita - Notes: Tässä tilanteessa yö oli paljon lämpimämpi kuin seurannut ilta, koska yöllä vaikutti vielä lämmin ilmamassa ja runsastuva pilvisyys; yön alin lämpötila oli selvästi yli +10 astetta - In this situation the night was much warmer than the followed evening, because at night there influenced yet the warm air mass and an increasing cloudyness; the minimum temperature of the night was well over +10 C.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

Wednesday, September 13, 2006

Viimeinen pala merellistä ja lämmintä ilmamassaa - The last bit of a marine and warm air massPilvilajit - Cloud Types: Nopeahkosti länsilounaasta liikkuneita sumupilviä. Sumupilvet saapuivat mereltä vähän voimistuneen länsi - lounaistuulen myötä. Utu oli lisääntymässä edelleen - Stratus clouds moved moderately - fast from the west - southwest. The stratus clouds arrived from the sea due to the little stregthened westerly - southwesterly wind. Haze was increasing further.

Säätilanne (Suomi) - Weather Condition (Finland): Suunnilleen sama kuin edellisessä kuvassa - Approximately the same as in the prevoius photo.

Säätilanne (kuva) - Weather Condition (picture): Sumupilvien ilmestymistä edesauttoi riittävän kostea ilmamassa, joka saapui meren pinnan yli tälle paikalle. Asiaan vaikutti myös auringonsäteilyn väheneminen auringon laskiessa. Pilvien nopeaa liikettä korosti heikohkosta tuulesta huolimatta niiden matala sijainti taivaalla - The appearing of the stratus clouds was helped by the humid enough air mass, which arrived to the scene along the sea surface. Decreasing sun radiation of the setting sun was also affecting to the matter. The fast speed of the clouds was emphazised by their low appearing altitude in the sky despite the rather weak wind.

Huomioita - Notes: Illan mittaan sumupilvet eivät lisääntyneet, vaan ennen pohjoisesta lähestyvää rintamaa sää säilyi enimmäkseen selkeänä; tuuli kääntyi luoteemmaksi pois mereltä - During the evening the stratus clouds weren't increasing, but the weather remained mostly clear before the cold front arriving from the north; the wind turned away from the sea more northwestwards.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2


Lämpötila - Temperature: min +8,6 C max +22,7 C

Sademäärä - Precipitation: -

Pilvilajit - Cloud Types: Kaksi vähäistä untuvapilveä muutoin selkeässä keskileveysasteiden ilmamassassa. Liike kohtalaisesti lännestä itään. Ilmamassan yhä lisääntynyt kosteus samensi taivaan sinisyyttä jo selvästi. Kuva on otettu Espoon Tapiolassa pohjoistaivaalle - Two minor cirrus clouds in a middle latitude air mass otherwise clear. The movement moderately from the west to the east. The further increased humidity of the air mass blurred the blueness of the sky allready clearly. The photo is taken in the district of Tapiola in Espoo towards northern sky.

Säätilanne (Suomi) - Weather Condition (Finland): Suomen eteläpuolella viipyi edelleen korkeapaine, jonka pohjoispuolitse lännestä saapui ajankohtaan nähden lämmintä ja merellistä keskileveysasteiden ilmamassaa. Jäämerellä olleen matalapaineen jälkipuolella etelään oli kuitenkin etenemässä kylmää ilmaa, joka oli tässä vaiheessa jo Lapissa. Kylmän ilman etenemistä auttoi luoteesta vahvistuva korkeapaine - In the southern side of Finland there lingered further a high pressure, which circulated along its northern side unseasonably warm marine middle latitude air mass. However, in the afterside of the low pressure in the Arctic Ocean there was moving cold air southwards. At this phase it was allready in Lapland (northern Finland). Proceeding of the cold air was aided by a high pressure strengthening from the northwest.

Säätilanne (kuva) - Weather Condition (the picture): Kuvan untuvapilvet eivät liittyneet rintamiin. Korkeissa kerroksissa oleva kosteus (tiivistyneet pilvet) voi olla jäänne vanhoista rintama- tai kuuropilvistä tai kosteus pääsee tiivistymään paikallisesti eri troposfäärin kerrosten tuuliolosuhteiden vaikutuksesta (esim. suihkuvirtaus) - The cirrus clouds in the picture weren't associated with fronts. Humidity (condensed clouds) at high altitudes can be a remain of old frontal clouds or shower / cumulonimbus clouds or humidity can condense locally by the influence of wind conditions at different altitudes of the troposphere (for example the jet stream).

Huomioita - Notes: Selkeä sää aiheutti tänä päivänä suuren lämpötilan vuorokausivaihtelun verrattuna edelliseen päivään - The clear weather caused today a large cycle of the night and afternoon temperature as compared to the previous day.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

Tuesday, September 12, 2006

Kesäinen annos keskileveysasteiden ilmamassaa - A summery portion of a middle latitude air massLämpötila - Temperature: min +12,3 C max +21,0 C

Sademäärä - Precipitation: -

Pilvilajit - Cloud Types: Kuvan tilanteessa lämpimään rintamaan liittyneet untuvapilvet olivat juuri kaikonneet itäiselle taivaanrannalle kokonaan. Paikalle saapuneessa keskileveysasteiden ilmamassassa oli vähän utua; taivaan sinisyys näkyi vielä hyvin. Kuva on otettu Espoon Tapiolassa koillistaivaalle - In the situation of the picture cirrus clouds associating with a warm front had just been withdrawn completely to the eastern horizon. In the middle latitude air mass arrived into the scene there was a little haze; the blueness of the sky showed yet well. The photo is taken in the district of Tapiola in Espoo towards northeastern sky.

Säätilanne (Suomi) - Weather Condition (Finland): Edellisten päivien aikana lännestä asettui Suomen eteläpuolelle korkeapaine. Sen myötä matalapaineet joutuivat pohjoiselle reitille Islannista Jäämerelle. Edellisen merkinnän jälkeen tämä tiesi aikaisempaa heikompia länsi - lounaistuulia, jotka toivat annoksittain lämmintä ilmaa - During the previous days there settled a high pressure from the west into the southern side of Finland. Due to that low pressures were forced to a northerly lane from Iceland to the Arctic Ocean. After the previous post this meant westerly - southwesterly winds weaker than before. They brought warm air in portions.

Säätilanne (kuva) - Weather Condition (the picture): Pilvisyys oli vähäistä edellisinä päivinä, mutta lämpimän ilman annoksien tullessa untuva-, harso-, verho-, hahtuva- ja kumpukerrospilviä esiintyi ajoittain. Lämmin ilma oli mereisen kosteaa, jolloin kahtena edellisenä yönä ja aamuna heikossa tuulessa kehittyi monin paikoin myös sumua ja sumupilveä - The cloudyness was minor during the previous days, but as the portions of warm air came there appeared occasionally cirrus, cirrostratus, altostratus, altocumulus and stratocumulus clouds. The warm air was marinely humid, so therefore during calm winds there formed fog and stratus clouds in many places during the last couple of nights and mornings.

Huomioita - Notes: Tänä yönä viimeisen lämpimän annoksen etureunassa itään edennyt lämmin rintama piti pilvisyyden niin runsaana, että se näkyi lämpötilaerona edelliseen yöhön verrattuna - During this night the warm front proceeding to the east in the leading edge of the last portion of warm air kept the cloudyness so much dense, that it showed as a difference of temperature between this and the previous night.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

Saturday, September 09, 2006

Voimakastuulinen ja viileä polaari-ilmamassa - A cool polaric air mass with strong windsPilvilajit - Cloud Types: Vähenemässä olleita kumpukerros- ja hahtuvapilviä. Vähitellen heikentyvä pohjoistuuli liikutti pilviä vielä kohtalaisella nopeudella. Kuva on otettu Hämeenlinnassa lounaistaivaalle - Decreasing stratocumulus and altocumulus clouds. The slowly calming down northerly wind moved the clouds yet in a moderate speed. The photo is taken in Hämeenlinna towards southwestern sky.

Säätilanne (Suomi) - Weather Condition (Finland): Suunnilleen sama kuin edellisessä kuvassa - Approximately the same as in the previous photo.

Säätilanne (kuva) - Weather Condition (the picture): Matalapaine idässä alkoi väistyä rintamineen illan mittaan, jolloin pilvisyys katosi lähes kokonaan. Luoteessa lähestyneen lämpimän rintaman untuvapilviä alkoi myöhemmin ilmaantumaan läntiselle taivaanrannalle - The low pressure in the east started to move away with its fronts during the evening. Therefore the cloudyness disappeared allmost completely. Cirrus clouds of the warm front approaching from the northeast started to appear later in the western horizon.

Huomioita - Notes: Auringon laskiessa pilvet olivat sen verran vähäisiä, että iltaruskosta ei tullut näyttävää. Seuraavana yönä lämpimän rintaman pilvisyyttä ja tuulta oli sen verran, että yölämpötila ei laskenut kovin alas viileästä päivästä huolimatta; sisämaassa (kuten Hämeenlinnassa) oli kylmempää kuin ko. sääaseman lukema - At the time of the sunset the clouds were so minor, that the sunset colours weren't showy. During the follwing night there was so much warm front related cloudyness and winds, that the night temperature didn't drop much low despite the cool day; in inland areas (like in Hämeenlinna) it was colder than the reading of the weather station in question.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2


Lämpötila - Temperature: min +10,5 C max +15,2 C

Sademäärä - Precipitation: 0,0 mm

Pilvilajit - Cloud Types: Tiivistä, mutta ohutta kumpukerrospilveä vielä melko voimakkaassa pohjoistuulessa. Viileän ja kuivahkon polaari-ilmamassan kirkkaus sai pilvien piirteet hyvin esiin. Liike nopeahkosti pohjoisesta etelään. Kuva on otettu Hämeenlinnassa lounaistaivaalle - A thight but thin layer of stratocumulus clouds in an yet rather strong northerly wind. The clearness of the cool and rather dry air mass caused the appearances of the clouds apprear well. The movement rather fast from the north to the south. The photo is taken in Hämeenlinna towards southwestern sky.

Säätilanne (Suomi) - Weather Condition (Finland): Matalapaine jäi vielä melko voimakkaana Suomen itäpuolelle. Sen myötä pohjoistuuli heikkeni vain hitaasti. Luoteessa lähestyi uusi rintamasysteemi ja idän matalapaineesta kiertyi okluusiorintama (tai lämmin rintama tulkinnasta riippuen) lähellä idässä - The low pressure remained in the eastern side of Finland being rather strong yet. Due to that the northerly wind calmed down only slowly. In the northwest there approached a new frontal system and the eastern low pressure circulated an occluded front (or a warm front depending of the interpretation) near in the east.

Säätilanne (kuva) - Weather Condition (the picture): Kuvan pilvet liittyivät ilmamassaan. Itäiseen rintamaan liittyen tämän pilvikerroksen yläpuolella esiintyi päivän aikana vaihtelevasti untuva-, harso- ja verhopilviä. Alkupäivästä tarkastelualueelle ei sattunut sateita (Helsingin sääasemalla hyvin vähän), vaikka ko. rintaman sade viipyi lähellä. Ilmamassan viileys ja runsas pilvikerros ei suosinut konvektiivista kumpupilvimuodostusta; ei kuuroja - The clouds in the picture were associated with the air mass. Associating with the eastern front there appeared variably cirrus, cirrostratus and altostratus clouds above this layer of clouds. During the early part of the day there didn't rain at the observation area (very little at the weather station of Helsinki), allthough the precipitation area of the front lingered near. The coolness of the air mass and the dense cloudyness didn't favour convective formation of cumulus clouds; no showers.

Huomioita - Notes: Edellisen illan jälkeen pilvimassa runsastui ja pysyi runsaana tähän asti. Sen ja voimakkaan tuulen takia yö oli suhteellisen lämmin ja lämpötilan vuorokausivaihtelu pieni - After the previous evening the cloud mass got more dense and stayed dense up to here. Due to that and the strong wind the night was relatively warm and the cycle of night and afternoon temperature was small.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

Friday, September 08, 2006

Kylmää ilmamassaa edeltäviä matalan keskuksen kuuroja - Showers of a low pressure center preceding a cold air massPilvilajit - Cloud Types: Sama kuuropilvi kuin edellisessä kuvassa. Tässä kuvattuna lounaistaivaalle. Kuuropilven yhteydessä oli verhopilvimäinen yläosa, jonka läpi aurinko kuulsi. Verhopilvi oli melko laaja; jäänne kuuroalueen alkuvaiheista. Kuvassa näkyy kuuropilven kumpumaisten osien järjestyminen lounais - koillissuuntaiseksi jonoksi, joka liikkui itään - kaakkoon - The same cumulonimbus cloud as in the previous photo. In here photographed towards southwestern sky. Associating with the cumulonimbus cloud there was an altostratus-like upper part, through which the sun glowed. The altostratus cloud was rather wide; a remain of early stages of the shower area. In the photo there is seen a lining of the cumuliform parts of the cumulonimbus cloud along the direction of southwest - northeast, which moved to the east - southeast.

Säätilanne (Suomi) - Weather Condition (Finland): Sama kuin edellisessä kuvassa - The same as in the previous picture.


Säätilanne (kuva) - Weather Condition (the picture): Sama kuin edellisessä kuvassa - The same as in the previous picture.

Huomioita - Notes: Vaikka sadekuurot olivat paikoin rankkoja, niin niistä ei niiden lyhytkestoisuuden takia kertynyt runsaita sademääriä. Tässä vaiheessa myös tyypillinen kesän vaikutus ilmeni vielä; sateissa oli suuria paikallisia eroja. Kts. sademäärää ko. sääasemalla - Allthough the showers were locally heavy, there didn''t accumulate large amounts of precipitation due to their short rotation. A this stage a typical summery influence appeared as well; there was big local differences in the amounts of rain. Look at the amount of rain at the weather station in question.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2


Lämpötila - Temperature: min +11,2 C max +16,7 C

Sademäärä - Precipitation: 1,6 mm

Pilvilajit - Cloud Types: Voimakkaan kuuropilven alaosaa, jossa vasemmalla näkyy rankan sateen aiheuttama sadejuovaseinämä. Tilanteessa kuuro oli juuri ohittanut paikan. Pilven liike luoteesta kaakkoon kohtalaisesti. Kuva on otettu Espoon Tapiolassa melko ylös kohti etelätaivasta - A lower part of a strong cumulonimbus cloud, where in the left there is seen a wall of virga caused by the heavy rain. In the situation the shower had just been crossed the scene. The movement of the cloud from the northwest to the southeast moderately. The photo is taken in the district of Tapiola in Espoo rather up towards southern sky.

Säätilanne (Suomi) - Weather Condition (Finland): Edellisenä päivänä Etelä-Skandinaviasta Etelä-Suomeen saapui voimistuva matalapaine, jonka okluusiorintaman sadetta saatiin edellisen päivän lopulla. Tänä päivänä matalapaine siirtyi hitaasti itään; aluksi vallitsi heikkotuulinen ja kuurosateinen matalan keskusalue. Illalla matalapaineen jälkipuolella viileä pohjoistuuli oli voimakasta ja puuskaista - During the previous day a strengthening low pressure arrived from southern Skandinavia to southern Finland. Its occluded front related precipitation area gave rain during the latter part of the previous day. During this day the low pressure moved slowly to the east; at first there prevailed the low pressure center with weak winds and showers. In the evening in the afterside of the low pressure a cool northerly wind was strong and gusty.

Säätilanne (kuva) - Weather Condition (the picture): Ilmamassa oli jo viilentynyt hieman okluusiorintaman myötä (kylmä okluusio). Osaltaan sen takia kuuropilvien konvektio eli niiden nousevat ilmavirrat eivät riittäneet niiden kehittymiseen ukkospilviksi asti. Sadealueen kosteuden jäljiltä matalan keskuksessa oli yöllä ja aamulla myös sumupilviä ja tiivistä kumpukerrospilveä. Illalla pohjoistuuli toi viileän ja kuivemman ilmamassan, jolloin pilvet vähenivät tilapäisesti - The air mass had allready been cooled a bit after the occluded front (a cold occlusion). Partly because of that a convection or in other words updraft air flows of the cumulonimbus clouds weren't enough for them to evolve into thunder clouds. As a remain of the precipitation area there was also stratus clouds and thight stratocumulus clouds during the night and morning. In the evening the northerly wind brought a cool and dry air mass and therefore the clouds decreased temporarily.

Huomioita - Notes: Kuuropilven yhteydessä oli tyypillinen navakaksi voimistunut puuska. Tämä kuuro oli päivän useista kuuroista voimakkain ja tämän jälkeen pohjoistuuli alkoi valtaamaan alaa - Associating with the cumulonimbus cloud there was typically a gust strengthened into fresh. This shower was the heaviest of the day and after this the northerly wind started to gain ground.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

Wednesday, September 06, 2006

Polaari-ilmamassan runsasta pilvisyyttä ilman sateita - A profuse cloudyness of a polaric air mass without rainLämpötila - Temperature: min +10,7 C max +19,9 C

Sademäärä - Precipitation: -

Pilvilajit - Cloud Types: Viileähkön polaari-ilmamassan kumpukerrospilvisyyttä. Tummemmat kohdat osoittivat pilvikerroksen seassa kehittyneitä voimakkaampia (konvektiivisempia) kumpupilviä. Koko pilvimassan liike hitaasti pohjoisesta etelään. Kuva on otettu Espoon Tapiolassa etelätaivaalle - A stratocumulus cloudyness of a rather cool polaric air mass. The darker spots showed the stronger (more convective) cumulus clouds evolved among the cloud layer. The movement of the whole cloud mass slowly from the north to the south. The picture is taken in the district of Tapiola in Espoo towards southern sky.

Säätilanne (Suomi) - Weather Condition (Finland): Matalapaine oli heikkenemässä Suomen itäpuolella. Siihen oli sulautumassa osakeskuksia lännestä, mutta Suomi oli lännen ja idän rintamien välissä heikon pohjoistuulen alueella - The low pressure was weakening in the eastern side of Finland. There was fusing low pressure subcenters from the west into it, but Finland was in the middle of the western and eastern fronts in an area of weak northerly winds.

Säätilanne (kuva) - Weather Condition (the picture): Heikossa - kohtalaisessa pohjoistuulessa seilasi runsaasti kumpukerrospilviä (myös hahtuvapilviä), jonka takia tänä yönä oli lämpimämpää kuin edellisenä yönä. Iltapäivällä aurinko lämmitti vielä sen verran kesäisesti, että kumpupilvien kehitystä oli kohtalaisesti. Tällä alueella kuuroiksi niistä ei kehittynyt juuri mikään - In the weak - moderate northerly wind there drifted plenty of stratocumulus clouds (also altocumulus clouds), which resulted this night being warmer than the previous night. In the afternoon the sun warmed yet in such a summery way, that there was formation of cumulus clouds moderately. In this region allmost non of them didn't evolve into showers.

Huomioita - Notes: Kuvassa pilven muodot ja tummuuserot ovat jyrkkiä yhtäältä kuvaussuunnan ja toisaalta kuivan ilmamassan kirkkauden takia - In the picture the cloud's shapes and crades of darkness are sharp in one hand due to the photoshooting direction and on the other hand due to the clarity of the dry air mass.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

Tuesday, September 05, 2006

Matalapaineen viileähkö ja kuiva ilmamassa - A dry and rather cool air mass of the low pressurePilvilajit - Cloud Types: Etenkin oikeassa alakulmassa untuvapilviä ja keskellä juuri kehittynyttä palleropilvilauttaa. Molempien liike hitaasti koillisesta lounaaseen. Kuva on otettu Helsingin Siltamäessä kaakkoistaivaalle - Especially in the right lower corner cirrus clouds and in the middle just formed layer of cirrocumulus clouds. The movement of the both slowly from the northeast to the southwest. The photo is taken in the district of Siltamäki in Helsinki towards southeastern sky.

Säätilanne (Suomi) - Weather Condition (Finland): Suomen kaakkoispuolella oleva matalapaine pysyi lähes paikallaan. Matalapaine kehittyi siten, että pohjoistuuli voimistui vähän illan aikana, mutta idässä ollut rintamasysteemi ei edennyt lännemmäksi - The low pressure in the southeastern side of Finland stayed allmost in place. The lowpressure evolved in such a way, that a northerly wind picked up a bit during the evening, but a frontal system situated in the east didn't move westwards.

Säätilanne (kuva) - Weather Condition (the picture): Matalapaineen ja rintaman läheisyys aiheuttivat etenkin itätaivaalla kehittyvää tuoretta pilvisyyttä ylimmissä troposfäärin kerroksissa, kuten palleropilvet osoittivat. Palleropilvilautan viirut osoittivat sen korkeuden tuulisuuden. Aiemmat kumpupilvet olivat kadonneet auringon laskettua tai muuttuneet hahtuva- ja kumpukerrospilviksi - The closeness of the low pressure and the front caused especially in the eastern sky an evolving and fresh cloudyness in the upper layers of the troposphere, as the cirrocumulus clouds showed. The stripes of the cirrocumulus cloud layer showed windy conditions at that altitude. The earlier cumulus clouds were disappeared since the sunset or transformed into altocumulus and stratocumulus clouds.

Huomioita - Notes: Kuvan tilanteessa aurinko oli laskemassa; untuvapilvet saivat vielä enemmän valoa kuin palleropilvilautta, koska jälkimmäinen kehittyi matalammalle tasolle ja oli auringon edessä olleen kumpukerrospilven varjossa - In the situation of the photo the sun was setting; the cirrus clouds received yet more sunlight than the layer of cirrocumulus clouds, because the latter formed into a lower altitude and was in the shadow of a stratocumulus cloud situated in the front of the sun.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2


Lämpötila - Temperature: min +8,7 C max +18,0 C

Sademäärä - Precipitation: 0,5 mm

Pilvilajit - Cloud Types: Kumpu- ja untuvapilviä kuvattuna Helsingin Siltamäessä itätaivaalle. Kumpupilvien liike hitaasti koillisesta lounaaseen ja untuvapilvet näennäisesti lähes paikallaan - Cumulus and cirrus clouds photogarphed towards eastern sky in the district of Siltamäki in Helsinki. The movement of the cumulus clouds slowly from the northeast to the southwest and the cirrus clouds seemingly almost stationary.

Säätilanne (Suomi) - Weather Condition (Finland): Matalapaineen keskus siirtyi Suomen länsipuolelta kaakkoispuolelle yön ja aamun aikana. Sen myötä eteläisen Suomen ylle jäänyt okluusiorintama lähti takaisin länteen ja lounaaseen tuulten käännyttyä pohjoiseen ja koilliseen. Kuvan tilanteessa ko. rintama oli jo lähes hävinneenä Suomen ulkopuolella - The low pressure center moved from the western side of Finland to the southeastern side during the night and morning. Along with that the occluded front stayed over southern Finland got back to the southwest and west as winds were turned to the north and northeast. In the situation of the photo the front was allready almost vanished outside of Finland.

Säätilanne (kuva) - Weather Condition (the picture): Vanhan rintaman jäänteenä olleet untuvapilvet olivat tilanteessa tyypillisesti siellä täällä taivasta. Ilmamassa oli sen verran kuivaa viileähkössä ja heikkotuulisessa tilanteessa matalapaineesta huolimatta, että kumpupilvistä ei muodostunut kuuropilviä päivän aikana - In the situation the cirrus clouds as remains of the old front were typically here and there over the sky. The air mass was so much dry in the rather cool and calmly windy situation despite the low pressure, that there didn't form cumulonimbus clouds from the cumulus clouds during the day.

Huomioita - Notes: Yöllä matalapaineen keskuksessa ja ko. heikkenevän rintaman myötä satoi vähän kuurottaisesti sade- ja kumpukerrospilvistä. Tyynessä säässä oli myös utua ja paikoin sumua - sumupilviä, mutta päivällä kuivassa ilmamassassa ilma oli hyvin kirkasta. Aamu oli jo sen verran selkeä, että alin lämpötila laski edellistä yötä huomattavasti matalammaksi - At night in the center of the low pressure and along the mentioned weakening front there was showery rain a little from nimbostratus and stratocumulus clouds. In the calm weather there was also haze and locally fog - stratus clouds, but during the afternoon in the dry air mass the air was very clear. The morning was allready so much clear, that the minimum temperature dropped significantly lower than in the previous night.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

Monday, September 04, 2006

Pysähtynyt okluusiorintama matalapaineen keskuksessa - A stopped occluded front in the low pressure centerLämpötila - Temperature: min +15,4 C max +19,8 C

Sademäärä - Precipitation: 9,2 mm

Pilvilajit - Cloud Types: Yläkerroksessa itäpuolella olevan okluusiorintaman verhopilviä ja alempana viileähkön polaari-ilmamassan yksittäisiä kumpukerrospilviä (kuvassa niistä vain pari pientä kokkaretta). Alempien pilvien kulku hitaasti lounaasta koilliseen. Yläpilvikerros lähes paikallaan kaakko - luode suuntaisina vöinä. Kuva on otettu Espoon Tapiolassa länsitaivaalle - On the upper level stratus clouds of an east situated occluded front and on the lower level single stratocumulus clouds (in the photo only couple of small clumps of them) of a rather cool polaric air mass. The movement of the lower clouds slowly from the southwest to the northeast. The upper level cloud layer allmost stationary in southeasterly - northwesterly belts. The picture is taken in the district of Tapiola in Espoo towards western sky.

Säätilanne (Suomi) - Weather Condition (Finland): Laajan ja voimakkaan matalapaineen keskus asettui eteläisen Suomen länsireunalle. Siihen liittynyt okluusiorintama pysähtyi Etelä-Suomen ylle lounais - koillissuuntaisesti. Rintaman myötä ja matalapaineen keskuksen takia tuuli tyyntyi ja kääntyi lounaaseen - länteen - The center of a wide and strong low pressure settled in the western edge of southern Finland. The occluded front associated with that stopped over southern Finland in the direction of southwest - northwest. Along with the front and due to the low pressure center the wind calmed down and turned to the southwest - west.

Säätilanne (kuva) - Weather Condition (the picture): Rintamapilvisyys ilmaisi rintaman sijainnin hyvin, koska ko. sadealue voimistui vielä päivän aikana lähellä kuvauspaikan itäpuolella. Pääosa sateista oli kuitenkin jo ohi tässä vaiheessa ko. paikalla. Rintamapilvisyyden takareuna näkyi lounaisella horisontilla - The frontal cloudyness indicated well the situation of the front, because the precipitation area in question got yet stronger during the day near in the eastern side of the photoshooting scene. The back edge of the frontal cloudyness appeared in the southwestern horizon.

Huomioita - Notes: Ilmamassa ei merkittävästi viilentynyt rintaman ylityksen jälkeen, mutta tässä tapauksessa rintama oli ns. kylmä okluusio. Ilmamassan vaihtumisen huomasi matalien kumpukerrospilvien saapumisesta. Rintaman kohdalla yö oli huomattavan lämmin - The air mass didn't cool down significanly after the crossing of the front, but in this case the front was so called cold occlusion. One was able to notise the change of the air mass from the arrival of the low stratocumulus clouds. At the place of the front the night was significantly warm.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

Sunday, September 03, 2006

Hidastuvan okluusiorintaman pilvikehitystä - A cloud progression of a slowing down occluded frontPilvilajit - Cloud Types: Kumpukerros- ja etäämpänä konvektiivisia sadepilviä juuri ennen okluusiorintaman sateen alkamista. Kuva on otettu lounaistaivaalle Hämeenlinnassa. Liike kohtalaisesti etelästä pohjoiseen - Stratocumulus and further away convective nimbostratus clouds just before the start of the occluded front's rain. The photo is taken towards southwestern sky in Hämeenlinna. The movement moderately from the south to the north.

Säätilanne (Suomi) - Weather Condition (Finland): Okluusiorintama alkoi asettumaan lounais -koillissuuntaisesti liikkuessaan hyvin hitaasti idemmäksi - The occluded front started to set itself along the direction of southwest - northeast as it moved very slowly eastwards.

Säätilanne (kuva) - Weather Condition (the picture): Etelätuulet olivat voimakkaimmillaan tässä vaiheessa ajoittain navakoita. Rintamapilvisyys liikkui rintamaa pitkin etelästä pohjoiseen, mutta pilvimassa liikkui kokonaisuutena koilliseen - At this stage the southerly winds were at the strongest occasionally fresh. The frontal cloudyness moved along the front from the south to the north, but the cloud mass as a whole moved to the northeast.

Huomioita - Notes: Aurinko oli tässä vaiheessa juuri laskenut ja sen takia hämärän vaiheessa oli sininen hetki - The sun had just been set at this phase and due to that there was a blue moment in the phase of the dusk.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2


Pilvilajit - Cloud Types: Voimakkaan okluusiorintaman etupuolella kehittyneitä ja saapuneita verho-, hahtuva- ja kumpukerrospilviä kuvattuna lounaistaivaalle Hämeenlinnassa. Yksittäisten osien liike etelästä pohjoiseen kohtalaisesti, mutta koko pilvimassa eteni hitaasti koilliseen - Altostratus, altocumulus and stratocumulus clouds in the foreside of the strong occluded front as photographed towards southwestern sky in Hämeenlinna. The movement of single parts moderately from the south to the north, but the whole cloud mass proceeded slowly to the northwest.

Säätilanne (Suomi) - Weather Condition (Finland): Voimakkaasta matalapaineesta huolimatta okluusiorintaman eteneminen hidastui idässä olevan korkeapaineen takia. Siksi rintaman sateet eivät vielä saavuttaneet Hämeenlinnaa - Despite the strong low pressure the proceeding of the occluded front slowed down due to the eastern high pressure. Therefore the precipitation of the front wasn't reaching Hämeenlinna yet.

Säätilanne (kuva) - Weather Condition (the picture): Aikaisemmat kumpukerrospilvet sulautuivat ko. rintaman pilvisyyteen ja näin muodostui väreiltään ja muodoiltaan maalauksellinen pilvimassa - The earlier stratocumulus clouds fused into the frontal cloudyness and so was formed a painting-like cloud mass considering colours and shapes.

Huomioita - Notes: Ilmamassa muuttui vähitellen kosteammaksi, jolloin tässä vaiheessa utu alkoi samentamaan hieman ilmaa - The air mass turned slowly more humid, so therefore at this phase haze started to blur the air a bit.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2